Universele wetmatigheden van de liefde

alles-is-liefde.nl

De vele verschillende puzzelstukjes

De liefde betreft geen theorie en ook geen filosofie in de moderne zin van het woord. Het betreft in plaats daarvan inzicht in de gemeenschappelijke Universele Waarheid, die aan alle mystieke en godsdienstige stromingen ten grondslag ligt en de wetenschappelijke inzichten die deze waarheid lijken te bevestigen. De essentie van deze Universele Waarheid betreft inzicht in de achterliggende universele wetten, die ten grondslag liggen aan de aard, de betekenis en werking van het universum als geheel.
Zo is het voor ons onmogelijk om in een keer alles waar te nemen .Ondoenlijk om de dynamiek binnen het universum in één keer te overzien en inzicht te verkrijgen in het geheel. Alle verschillende beschrijvingen die we aantreffen bij de verschillende wijsheidstradities zijn in feite allemaal stukjes van dat geheel. In andere woorden, ieder traditie beschrijft het inzicht in het grotere geheel vanuit net weer een ander perspectief. We hebben dan ook meer kans om inzicht in de achterliggende wetmatigheden van het universum als geheel te krijgen, wanneer we de waarnemingen vanuit deze verschillende perspectieven naast elkaar leggen.

De achterliggende dynamiek van het Universum

Universele wetmatigheden omschrijven de achterliggende dynamiek die ten grondslag ligt aan de orde en harmonie in het universum. De universele wetten zijn geen theorie en ook geen model, dus is het niet iets wat iemand bedacht of ontwikkeld heeft, maar in plaats daarvan is het de achterliggende waarheid, die mensen in zichzelf kunnen herkennen als hun eigen waarheid als ze voldoende in contact zijn met wie ze in essentie zijn. We kunnen namelijk op twee manieren inzicht krijgen in de werking van het universum en dus in de wereld.

Het meest gangbare in onze westerse cultuur is om gebruik te maken van het vergaren van analytische kennis over de delen met behulp van ons lineair rationeel verstand. Deze kennis van details gebruiken we dan vervolgens om met behulp van modellen en theorieën een beeld van het geheel te vormen. Omdat het geheel meer is dan de som van de gefragmenteerde delen is dit een vrijwel onmogelijke opgave. Bovendien geeft dit ons weinig inzicht in de onderlinge samenhang, relaties en verbanden.
De andere manier om inzicht te krijgen in hoe het een en ander in dit universum werkt is binnen in de westerse cultuur minder bekend. Dit is de werkwijze, waarbij we uitgaan van het geheel en de wereld en alles daarbinnen beschouwen als een geheel. Dat maakt het mogelijk om inzicht te verkrijgen in de werking van de dynamische wetmatigheden en de onderlinge relaties tussen alle delen die samen het geheel vormen. Dit perspectief levert een fundamenteel inzicht op in de dynamische werking van het universum, waarbij niets buiten beschouwing wordt gelaten. Zo wordt zichtbaar dat alles één groot samenhangend en geordend geheel is.
Het verrassende is dat dit totaalbeeld van de dynamiek van het universum terug te voeren is op slechts een beperkt aantal relatief eenvoudige principes. In feite kan alle beweging in het universum beschreven worden als zeven universele wetmatigheden. Dat betekent dat alles werkt overeenkomstig deze zeven principes. Daarnaast zijn er veel afgeleide wetmatigheden, die voortvloeien uit de werking van deze universele wetten. Inzicht in deze wetmatigheden biedt een kader waarbinnen de verschillende aspecten van onszelf en van de wereld om ons heen als puzzelstukjes op hun plaats vallen. En belangrijker, het geeft ons inzicht in wat werkt en wat niet werkt, want als iets in lijn is met de universele wetmatigheden creëert het weinig of geen weerstand, komt het overeen met wie we in essentie zijn en is het in harmonie met het grotere geheel.

Een geheel nieuw wereldbeeld

Omdat deze achterliggende wetmatigheden een universeel karakter hebben, zijn ze overal op een zelfde manier werkzaam en daarom van toepassing in zeer uiteenlopende gebieden. Ze zijn zowel werkzaam in de natuurlijke wereld om ons heen als van toepassing op alle aspecten van ons individuele en maatschapplijke leven. Wanneer het ons eenmaal lukt om deze dynamische wetmatigheden te herkennen, zullen we ook ontdekken dat de vele verschillende aspecten van onszelf en van de wereld om ons heen als puzzelstukjes op hun plaats vallen.

Wanneer we eenmaal een ruwe schets hebben van ‘de hele universum’, dus met andere woorden inzicht in de werking van het grotere geheel, kunnen we dat gebruiken om keer op keer vast te stellen of iets wel of niet in overeenstemming en dus in harmonie is met de achterliggende wetmatigheden en met het dynamisch evenwicht van het grotere geheel. Zo wordt duidelijk, dat wanneer iets echt blijkt te werken, dat hoogstwaarschijnlijk te verklaren is omdat de gebruikte werkwijze of methode in lijn is met deze achterliggende universele wetten.

Bovendien onthult het inzicht in de werking van deze universele wetmatigheden in feite een geheel nieuw wereldbeeld. Vanuit dit nieuwe perspectief wordt duidelijk dat we onderdeel zijn van een groter geheel, een multidimensionaal universum waarin alles uit eenzelfde Bron voortkomt, alles onderling verbonden is, alles in essentie uit energie bestaat en in resonantie is, alles permanent in verandering is en alles zichzelf organiseert in een dynamische balans en permanent in ontwikkeling is. Op basis hiervan wordt ook duidelijk waar onze cultuur wel en waar niet in lijn is met deze wetmatigheden. Dat maakt het mogelijk om te begrijpen wat er nodig is voor het herstel van het evenwicht in onszelf en ook hoe de balans verlegd kan worden om het geheel evenwichtiger en optimaler te maken. Omdat we beschikken over een vrije wil hebben we de keuze om deze inzichten bewust toe te passen zowel in ons persoonlijk leven als bij onze maatschappelijke activiteiten. Kortom, het resultaat van deze synthese biedt een gemeenschappelijke basis die in feite gebruikt kan worden als uitgangspunt bij alle persoonlijke en maatschappelijke vernieuwingen, die tot doel hebben meer in harmonie te zijn met onszelf en met het grotere geheel. Bovendien verschaft dit inzicht ons duidelijkheid in wat er nodig is voor een optimale ontwikkeling van ons bewustzijn op dit speciale moment in de geschiedenis van mensheid.
Deze website is een streven om voorbij ‘meningen’, ‘bewijs’ en ‘geloof’ te gaan. Het is een uitnodiging aan de lezer om in plaats daarvan met een open houding alles als een mogelijkheid te beschouwen. De beste manier om over dit alles een eigen gefundeerd oordeel te vormen is om het zelf te onderzoeken en op basis van eigen ervaringen of in kontakt met een eigen ‘innerlijk weten’ tot eigen conclusies te komen. Veel lezers zullen tijdens het lezen van de website zich realiseren dat deze inzichten helemaal niet nieuw zijn, maar dat ze deze wetmatigheden eigenlijk altijd al diep van binnen kenden, maar mogelijk niet goed onder woorden konden brengen.

 

 

Bron : boek; de hele olifant